Tin công ty

Thông báo Về việc nhân viên nghỉ việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO
Về việc nhân viên nghỉ việc

 

Căn cứ đơn xin nghỉ việc của Anh/chị: Vũ Trọng Tiến
đề ngày: 20/7/2022 đã được Công ty chấp thuận. theo quyết định số: 14/QĐ-ĐN ngày 22/07/2022

Phòng Hành chính Nhân sự xin thông báo đến Ông/bà và các Phòng ban liên quan như sau:

1. Ông/bà: Vũ Trọng Tiến. Chức danh: Trưởng phòng Kinh doanh được giải quyết nghỉ việc kể từ ngày: 20/7/2022

2. Ông/bà có trách nhiệm bàn giao công việc, máy móc thiết bị lại cho các cá nhân có liên quan trước thời gian nghỉ việc.

Đề nghị Ông/bà và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thông báo theo quy trình nghỉ việc của Công ty để giải quyết chế độ nghỉ việc cho người lao động theo quy định.